Kiểm tra số dư

Kiểm tra số dư bằng của tài khoản bằng khóa tài khoản khách hàng

1.Tạo yêu cầu

Request

POST: https://omocaptcha.com/api/getBalance

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
  "api_token": "YOUR_API_KEY"
}

Phản hồi

{
  "error": false,
  "balance": "0.00000",
  "message": "Get balance success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về :error = false

 • Xem số dư còn lại ở trong : balance

 • message : Mô tả ngắn về trạng thái

Last updated