Tài liệu API
Search
K
Comment on page

Kiểm tra số dư

Kiểm tra số dư bằng của tài khoản bằng khóa tài khoản khách hàng

1.Tạo yêu cầu

Request

POST: https://omocaptcha.com/api/getBalance
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
GET/createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY"
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"balance": "0.00000",
"message": "Get balance success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về :error = false
  • Xem số dư còn lại ở trong : balance
  • message : Mô tả ngắn về trạng thái
{
"error": true,
"message": "Invalid api token."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = true
  • message : Mô tả ngắn về trạng thái