Tài liệu API
Search
K
Comment on page

reCAPTCHA-v2

reCAPTCHA-v2 còn được gọi là captcha TÔI KHÔNG PHẢI ROBOT, reCAPTCHA là một loại hình ảnh xác thực rất phổ biến trông giống thế nay:
2.Ảnh captcha reCAPTCHA v2
Đầu tiên, bạn cần tìm giá trị của tham số data-sitekey trong mã nguồn của trang web. Mở bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trong trình duyệt của bạn và tìm phần tử có thuộc tính data-sitekey
<div id="recaptcha-demo" class="g-recaptcha" data-sitekey="6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-" data-callback="onSuccess" data-action="action">

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
ID loại captcha cần nhận diện
data.website_url
text
yes
Địa chỉ của một trang web đích. Có thể được đặt ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến đó mà thay vào đó mô phỏng chuyến thăm
data.website_key
text
yes
Khoá trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm nó trong bài viết này.
task.isInvisible
bool
no
Chỉ định xem Recaptcha có ẩn hay không. Điều này sẽ hiển thị một widget thích hợp cho công nhân của chúng tôi.
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "1",
"website_url": "http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
"website_key": "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16"
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"error": true,
"message": "MESSAGE_ERROR",
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result":{
"03AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQim...."
}
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
  • Đọc kết quả trong result
  • Trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, tìm textarea với name="g-recaptcha-response" và đặt mã nhận được vào đó. Sau đó, nhấp vào nút Check
{
"errorId": 0,
"status": "processing"
}
  • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail