Tài liệu API
Search
K
Comment on page

reCAPTCHA-v2 Facebook

reCAPTCHA-v2 Facebook còn được gọi là captcha TÔI KHÔNG PHẢI ROBOT, reCAPTCHA là một loại hình ảnh xác thực rất phổ biến trông giống thế nay:
2.Ảnh captcha reCAPTCHA-v2 Facebook

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
ID loại captcha cần nhận diện
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "2"
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"error": true,
"message": "MESSAGE_ERROR",
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result":{
"03AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQim...."
}
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
  • Đọc kết quả trong result
  • Trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, tìm textarea với name="recaptcha-response" và đặt mã nhận được vào đó. Sau đó, nhấp vào nút Check
{
"errorId": 0,
"status": "processing"
}
  • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail
Last modified 8mo ago