Tài liệu API
Search
K
Comment on page

Danh sách dịch vụ

Tên dịch vụ
ID dịch vụ
Ảnh mẫu
reCAPTCHA-v2
1
reCAPTCHA-v2 Facebook
2
hCAPTCHA
11
ZCaptcha (Zalo)
13
Coinmarketcap
14
TikTok (Kéo thả - Web)
21
TikTok (Chọn 2 đối tượng - Web)
22
TikTok (Xoay đối tượng - Web)
23
TikTok (Kéo thả - App)
24
TikTok (Chọn 2 đối tượng - App)
25
ImageToText(All type supported)
30
Tự đông phát hiện
ImageToText(BIDV)
31
BIDV và các loại captcha tương tự
ImageToText(Vietcombank)
33
Vietcombank và các loại captcha tương tự
Bytrade
43
Audio Facebook
41
Nimo.tv
44