Danh sách dịch vụ

Tên dịch vụID dịch vụẢnh mẫu

reCAPTCHA-v2

1

reCAPTCHA-v2 Facebook

2

TikTok (Kéo thả - Web)

21

TikTok (Chọn 2 đối tượng - Web)

22

TikTok (Xoay đối tượng - Web)

23

TikTok (Kéo thả - App)

24

TikTok (Chọn 2 đối tượng - App)

25

Shopee (Kéo thả - Web)

26

ImageToText (All type supported)

30

Tự đông phát hiện

ImageToText (Vietcombank)

33

FunCaptcha Image

45

FunCaptcha Token Hotmail

47

FunCaptcha Token Twitter

48

Zalo (Kéo thả - App)

51

Nimo (Kéo thả - Web)

52

Last updated