Chon 2 đối tượng trên web

Chon 2 đối tượng trên web là một loại hình ảnh xác thực phổ biến trông giống như thế này

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

Id dịch vụ captcha cần giải

data.image_base64

text

yes

data.width_view

number

yes

data.height_view

number

yes

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "22",
		"image_base64": "Image as base64 encoded",
		"width_view": 340,
		"height_view": 212
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result": "x1|y1|x2|y2"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success

 • Đọc kết quả trong result

 • Kết quả trả về sẽ là toà độ cần click trên ảnh

Mã mẫu javascript click captcha

function simulateClick(element, offsetX, offsetY) {
  var rect = element.getBoundingClientRect();
  var clientX = rect.left + offsetX;
  var clientY = rect.top + offsetY;
  var clickEvent = new MouseEvent('click', { bubbles: true, clientX: clientX, clientY: clientY });
  element.dispatchEvent(clickEvent);
}

var imageCaptcha = document.querySelector("#captcha-verify-image");
var x1 = 12;
var y1 = 12;
var x2 = 12;
var y2 = 12;
simulateClick(imageCaptcha, x1, y1);
simulateClick(imageCaptcha, x2, y2);

document.querySelector('div[class*="verify-captcha-submit-button submit-button"]').click();

Last updated