reCAPTCHA-v2 Facebook

reCAPTCHA-v2 Facebook còn được gọi là captcha TÔI KHÔNG PHẢI ROBOT, reCAPTCHA là một loại hình ảnh xác thực rất phổ biến trông giống thế nay:

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

ID loại captcha cần nhận diện

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "2"
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result":{
		"03AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQim...."
	}
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success

  • Đọc kết quả trong result

  • Trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, tìm textarea với name="recaptcha-response" và đặt mã nhận được vào đó. Sau đó, nhấp vào nút Check

Last updated