reCAPTCHA-v2

reCAPTCHA-v2 còn được gọi là captcha TÔI KHÔNG PHẢI ROBOT, reCAPTCHA là một loại hình ảnh xác thực rất phổ biến trông giống thế nay:

Đầu tiên, bạn cần tìm giá trị của tham số data-sitekey trong mã nguồn của trang web. Mở bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trong trình duyệt của bạn và tìm phần tử có thuộc tính data-sitekey

<div id="recaptcha-demo" class="g-recaptcha" data-sitekey="6Le-wvkSAAAAAPBMRTvw0Q4Muexq9bi0DJwx_mJ-" data-callback="onSuccess" data-action="action">

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

ID loại captcha cần nhận diện

data.website_url

text

yes

Địa chỉ của một trang web đích. Có thể được đặt ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến đó mà thay vào đó mô phỏng chuyến thăm

data.website_key

text

yes

Khoá trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm nó trong bài viết này.

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "1",
		"website_url": "http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
		"website_key": "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16"
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result":{
		"03AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQim...."
	}
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success

  • Đọc kết quả trong result

  • Trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển, tìm textarea với name="g-recaptcha-response" và đặt mã nhận được vào đó. Sau đó, nhấp vào nút Check

Last updated