Tài liệu API
Search
K
Comment on page

Hình ảnh thành văn bản

Captcha thông thường là một hình ảnh có chứa văn bản bị bóp méo nhưng con người có thể đọc được. Để giải quyết hình ảnh xác thực, người dùng phải nhập văn bản từ hình ảnh. trông giống như những hình ảnh dưới đây
1.Ảnh captcha văn bản

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh được mã hóa base64
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "30",
"image_base64": "image as base64 encoded"
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"error": true,
"message": "MESSAGE_ERROR",
}
  • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "abcxyz"
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = success
  • Đọc kết quả trong result
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
  • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail