Hình ảnh thành văn bản

Captcha thông thường là một hình ảnh có chứa văn bản bị bóp méo nhưng con người có thể đọc được. Để giải quyết hình ảnh xác thực, người dùng phải nhập văn bản từ hình ảnh. trông giống như những hình ảnh dưới đây

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

Id dịch vụ captcha cần giải

data.image_base64

text

yes

Hình ảnh được mã hóa base64

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "30",
		"image_base64": "image as base64 encoded"
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result": "abcxyz"
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = success

  • Đọc kết quả trong result

Last updated