Tài liệu API
Search
K
Comment on page

Lấy danh sách dịch vụ bằng API

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getService
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
GET/createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY"
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"service": [
{
"id": 1,
"name": "reCaptcha v2",
"description": "Google Inc",
"price": "0.00055",
"require_field": null,
"order": 1,
"image": "recaptcha.svg",
"avg_success": "98%",
"avg_time": "15s",
"is_active": 1,
"created_at": null,
"updated_at": null
}
],
"message": "Get service success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về : error = false
 • service
  • id : Id dịch vụ
  • name : Tên dịch vụ
  • description
  • price : Giá dịch vụ
  • require_field
  • order
  • image
  • avg_success : Tỉ lệ thành công
  • avg_time : Thời gian giải
  • is_active
  • created_at
  • updated_at
 • message mô tả ngắn về trạng thái
{
"error": true,
"message": "Invalid api token."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = true
 • message mô tả ngắn về trạng thái