Lấy danh sách dịch vụ bằng API

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getService

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
  "api_token": "YOUR_API_KEY"
}

Phản hồi

{
  "error": false,
  "service": [
    {
      "id": 1,
      "name": "reCaptcha v2",
      "description": "Google Inc",
      "price": "0.00055",
      "require_field": null,
      "order": 1,
      "image": "recaptcha.svg",
      "avg_success": "98%",
      "avg_time": "15s",
      "is_active": 1,
      "created_at": null,
      "updated_at": null
    }
  ],
  "message": "Get service success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về : error = false

 • service

  • id : Id dịch vụ

  • name : Tên dịch vụ

  • description

  • price : Giá dịch vụ

  • require_field

  • order

  • image

  • avg_success : Tỉ lệ thành công

  • avg_time : Thời gian giải

  • is_active

  • created_at

  • updated_at

 • message mô tả ngắn về trạng thái

Last updated