FunCaptcha Image

FunCaptcha là một loại hình ảnh xác thực phổ biến trông giống như thế này

  • Extension chrome tự động giải FunCaptcha : Download

  • Project C# mẫu : Download pass: omocaptcha.com

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

Id dịch vụ captcha cần giải

data.image_base64

text

yes

data.text

text

yes

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOU_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "45",
		"image_base64": "image as base64 encoded",
		"text": "Use the arrows to pick the image where all the darts add up to the number in the left image"
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOU_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result": "5"
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = success

  • Đọc kết quả trong result

  • Lưu ý: Trong trường hợp captcha dạng này thì trên server sẽ trả về kết quả là vị trí của ảnh đúng và lúc bạn click vào nút bên phải bạn phải trừ đi một giá trị của kết quả server trả về bởi vì trên web ảnh của captcha đang ở vị trí thứ nhất, ví dụ server trả về kết quả là 5 thì bạn chỉ cần click vào nút bên phải 4 lần

Last updated