FunCaptcha Token Hotmail

FunCaptcha Hotmail là một loại hình ảnh xác thực phổ biến trông giống như thế này

 • Extension chrome tự động giải FunCaptcha : Download

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

Id dịch vụ captcha cần giải

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "47",
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOU_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"error": false,
	"status": "success",
	"result": "41417c9d63b5d4e25.6591757004|r=ap-southeast-1|meta=3...."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = success

 • Đọc kết quả trong result

 • Cách gửi mã thông báo Hotmail Funcaptcha

  Đầu tiên, bạn phải tập trung vào iframe có id "arkoseFrame"

  Với mã Selenium

 • Chuyển iframe bằng mã C#:

  driver.SwitchTo().Frame(driver.FindElement(By.Id("arkoseFrame")));

 • Chuyển iframe bằng mã Python:

  driver.switch_to.frame(driver.find_element(By.ID, 'arkoseFrame'));

 • Chuyển iframe bằng mã Java:

  WebElement iframe = driver.findElement(By.id("arkoseFrame"));
  
  //Switch to the frame
  driver.switchTo().frame(iframe);

 • Gửi mã thông báo:

  function submit(token) {
    parent.postMessage(JSON.stringify({
      eventId: "challenge-complete",
      payload: { sessionToken: token }
    }), "*");
  }
  submit("token_here");

  Với token_here là Mã thông báo Funcaptcha bạn nhận được từ dịch vụ OMOcaptcha.com

Last updated