Kéo thả trên web

Captcha Shopee là một loại hình ảnh xác thực phổ biến trông giống như thế này

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob

NameTypeRequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

data.type_job_id

text

yes

Id dịch vụ captcha cần giải

data.image_base64

text

yes

Chuỗi base64 ảnh mask|Chuỗi base64 ảnh background

Loại ảnhImage

Ảnh mask

Ảnh background

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"data": {
		"type_job_id": "26",
		"image_base64": "image as base64 encoded|image as base64 encoded "
	}
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"job_id": 123456,
	"message": "Create job success."
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult

NameType RequiredDescription

api_token

text

yes

Khóa tài khoản khách hàng

job_id

number

yes

Id của job vừa tạo

Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json

{
	"api_token": "YOUR_API_KEY",
	"job_id": 123456
}

Phản hồi

{
	"success": false,
	"status": "success",
	"result": "123"
}
  • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = success

  • Đọc kết quả trong result

  • Kết quả trả về là toà độ X cần kéo

Last updated