Tài liệu API
Search
K
Comment on page

Tiktok

Captcha tiktok là một loại hình ảnh xác thực phổ biến trông giống như thế này
1.Ảnh captcha tiktok
2.Ảnh captcha tiktok

Chọn 2 đối tượng có hình dạng giống nhau trên web

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh được mã hóa base64
data.width_view
number
yes
Chiều rộng ảnh hiển thị trên web
data.height_view
number
yes
Chiều cao ảnh hiển thị trên web
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "22",
"image_base64": "image as base64 encoded",
"width_view": 340,
"height_view": 212
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"error": true,
"message": "MESSAGE_ERROR",
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "x1|y1|x2|y2"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
 • Đọc kết quả trong result
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
 • error = falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = fail

Chọn 2 đối tượng có hình dạng giống nhau trên phone

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh chụp màn hình được mã hóa base64
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "25",
"image_base64": "image as base64 encoded"
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"errorId": 0,
"taskId": 123456
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "x1|y1|x2|y2"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
 • Đọc kết quả trong result
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
 • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail

Loại xoay trên web

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh bên trong được mã hóa base64
Ảnh bên trong
Ảnh bên ngoài
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "23",
"image_base64":"Ảnh_bên_trong|Ảnh_bên_ngoài"
}
}
Lưu ý : Hai chuỗi base64 được ngăn cách băng ký tự '|'

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"error": true,
"message": "MESSAGE_ERROR",
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "50"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
 • Đọc kết quả trong result
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
 • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail

Kéo thả trên web

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh chụp màn hình được mã hóa base64
data.width_view
number
yes
Chiều rộng ảnh hiển thị trên web
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "21",
"image_base64": "image as base64 encoded",
"width_view": 340
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"errorId": 0,
"taskId": 123456
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "50"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
 • Đọc kết quả trong result
 • Sau khi nhận được kết quả hãy kéo thanh trượt theo kết quả nhận được
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
 • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail

Kéo thả trên phone

1.Tạo yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/createJob
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
data.type_job_id
text
yes
Id dịch vụ captcha cần giải
data.image_base64
text
yes
Hình ảnh chụp màn hình được mã hóa base64
POST /createTask HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"data": {
"type_job_id": "24",
"image_base64": "image as base64 encoded"
}
}

Phản hồi

Thành công
Thất bại
{
"error": false,
"job_id": 123456,
"message": "Create job success."
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsejob_id thành công
{
"errorId": 0,
"taskId": 123456
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = truemessage mô tả ngắn về trạng thái

2.Nhận kết quả yêu cầu

Request

POST : https://omocaptcha.com/api/getJobResult
Name
Type
Required
Description
api_token
text
yes
Khóa tài khoản khách hàng
job_id
number
yes
Id của job vừa tạo
POST /getTaskResult HTTP/1.1
Host: omocaptcha.com
Content-Type: application/json
{
"api_token": "YOUR_API_KEY",
"job_id": 123456
}

Phản hồi

Thành công
Đang xử lý
Thất bại
{
"error": false,
"status": "success",
"result": "x1|y1|x2|y2"
}
 • Máy chủ sẽ trả về error = falsestatus = success
 • Đọc kết quả trong result
{
"error": false,
"status": "running",
"result": null
}
 • error= falsestatus = running yêu cầu đang được xử lý, xin vui lòng chờ 2 giây rồi yêu cầu lại
{
"error": false,
"status": "fail",
"result": null
}
 • Máy chủ sẽ trả về error= falsestatus = fail
Last modified 4mo ago